Ngày đăng bài: 30/08/2017 13:55
Lượt xem: 46335
Giới thiệu Thư viện

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương có nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng cho giáo dục mầm non và các trường chuyên biệt, đào tào và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn một số chuyên ngành khác: nghệ thuật, nhân văn, thông tin – thư viện, dịch vụ xã hội, quản lý giáo dục…” góp phần quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng được những yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo của xã hội hiện đại. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi Nhà trường phải tạo điều kiện thuận lợi để đưa thông tin, tài liệu phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập một cách có hiệu quả.

Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) ra đời nhằm thực hiện nhiệm vụ trên. Nhờ sự quan tâm sâu sát của các thế hệ lãnh đạo, từ một Trung tâm với nhiều thiếu thốn, đến nay đã có những đổi mới tích cực từ cơ sở vật chất, nguồn tài liệu đến đội ngũ cán bộ. Nhiệm vụ của Trung tâm là đáp ứng đầy đủ nhu cầu tin cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường.

Trong những năm qua, Trung tâm đã có nhiều đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà Trường.