thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.210711 X126D
    Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm /
DDC 372.210711
Nhan đề Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm / Trịnh Thị Xim, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Thị Thanh Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia 2019
Mô tả vật lý 126tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu về môi trường giáo dục trong trường mầm non, xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục trong trường mầm non, hướng dẫn và sử dụng một số đồ dùng và học liệu.
Thuật ngữ chủ đề Môi trường giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Trường mẫu giáo
Tác giả(bs) CN Trịnh Thị Xim
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng Vân
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hằng,
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Thanh Huyền
Địa chỉ NCEKho giáo trình(890): 101024964-5263, 101053800-999, 101056254-553, 101057667-756
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00122217
0021
004B6453938-34A8-4AF2-A3BA-E5D8371AE634
005202209150903
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |a9786049878282|c45000 VNĐ
039|a20220915090352|bthuttv|c20211103090309|dhoanlth|y20210106145034|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.210711|bX126D
245 |aXây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm / |cTrịnh Thị Xim, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Thị Thanh Huyền
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia 2019
300 |a126tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu về môi trường giáo dục trong trường mầm non, xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục trong trường mầm non, hướng dẫn và sử dụng một số đồ dùng và học liệu.
650 |aMôi trường giáo dục
650 |aGiáo dục
650 |aTrường mẫu giáo
700 |aTrịnh Thị Xim|cTS
700 |aNguyễn Thị Mỹ Hạnh
700 |aNguyễn Thị Hồng Vân
700 |aTrần Thị Hằng,
700|aVũ Thị Thanh Huyền
852|aNCE|bKho giáo trình|j(890): 101024964-5263, 101053800-999, 101056254-553, 101057667-756
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/sgt-hoan/xaydungmtgdtrongtruongmnthumbimage.jpg
890|a890|b447
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101024988 Kho giáo trình 372.210711 X126D Giáo trình 25
2 101024989 Kho giáo trình 372.210711 X126D Giáo trình 26
3 101024990 Kho giáo trình 372.210711 X126D Giáo trình 27
4 101024991 Kho giáo trình 372.210711 X126D Giáo trình 28
5 101024992 Kho giáo trình 372.210711 X126D Giáo trình 29
6 101024993 Kho giáo trình 372.210711 X126D Giáo trình 30
7 101024994 Kho giáo trình 372.210711 X126D Giáo trình 31
8 101024995 Kho giáo trình 372.210711 X126D Giáo trình 32
9 101024996 Kho giáo trình 372.210711 X126D Giáo trình 33
10 101024997 Kho giáo trình 372.210711 X126D Giáo trình 34

Không có liên kết tài liệu số nào