thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.30711 NG527X
    Giáo trình phương pháp khám phá môi trường xung quanh :
DDC 372.30711
Tác giả CN Nguyễn, Thị Xuân
Nhan đề Giáo trình phương pháp khám phá môi trường xung quanh : Dành cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng / Nguyễn Thị Xuân, Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội :Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 175tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá môi trường xung quanh, đặc điểm nhận thức của môn học. Nêu lên mục tiêu, nội dung, các phương pháp, phương tiện, các hình thức tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non-Phương pháp giảng dạy-Khám phá khoa học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Môi trường xung quanh
Từ khóa tự do Mầm non
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Oanh
Địa chỉ NCEKho giáo trình(401): 101026269-453, 101026455-568, 101053011-110, 101056111, 101056249
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122226
0021
0043B052884-4A14-4D91-9B1E-6652854F62A7
005202403130921
008181003s2020 vm| vie
0091 0
020 |c50000VNĐ
020|a9786049970009
039|a20240313092132|bthuttv|c20210111095740|dhoanlth|y20210107164512|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
0410 |avie
044 |avm
08204|a372.30711|bNG527X
1000 |aNguyễn, Thị Xuân
24510|aGiáo trình phương pháp khám phá môi trường xung quanh : |bDành cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng / |cNguyễn Thị Xuân, Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Thanh
260 |aHà Nội :|bHồng Đức, |c2020
300 |a175tr. ; |c24cm.
520|aTrình bày đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá môi trường xung quanh, đặc điểm nhận thức của môn học. Nêu lên mục tiêu, nội dung, các phương pháp, phương tiện, các hình thức tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh.
65014|aGiáo dục mầm non|xPhương pháp giảng dạy|xKhám phá khoa học
6530 |aPhương pháp giảng dạy
6530 |aMôi trường xung quanh
6530|aMầm non
700|aNguyễn Thị Thanh
7000|aHoàng Thị Oanh
852|aNCE|bKho giáo trình|j(401): 101026269-453, 101026455-568, 101053011-110, 101056111, 101056249
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/sgt-hoan/gtppkhamphamtxqthumbimage.jpg
890|a401|b1437
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101056249 Kho giáo trình 372.30711 NG527X Giáo trình 402
2 101026269 Kho giáo trình 372.30711 NG527X Giáo trình 1
3 101026270 Kho giáo trình 372.30711 NG527X Giáo trình 2
4 101026271 Kho giáo trình 372.30711 NG527X Giáo trình 3
5 101026272 Kho giáo trình 372.30711 NG527X Giáo trình 4
6 101026273 Kho giáo trình 372.30711 NG527X Giáo trình 5
7 101026274 Kho giáo trình 372.30711 NG527X Giáo trình 6
8 101026275 Kho giáo trình 372.30711 NG527X Giáo trình 7
9 101026276 Kho giáo trình 372.30711 NG527X Giáo trình 8
10 101026277 Kho giáo trình 372.30711 NG527X Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào