thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 335.430711 GI108T
    Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :
DDC 335.430711
Nhan đề Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan chủ biên; Nguyễn Viết Thông...
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - sự thật, 2011
Mô tả vật lý 490tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học
Thuật ngữ chủ đề Nguyên lí
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa xã hội
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa Mác-Lênin
Thuật ngữ chủ đề Học thuyết kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Thông
Tác giả(bs) CN Đoàn Đức Hiếu
Tác giả(bs) CN Vũ Tình
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Sinh
Tác giả(bs) CN Phạm Quang Phan
Địa chỉ NCEKho giáo trình(181): 101008733-4, 101008738, 101008742-4, 101008746, 101008753, 101008756-7, 101008761, 101009004, 101018625, 101027244-9, 101027252-3, 101040296-7, 101042981-3082, 101045742, 101046210, 101050889-92, 101053002, 101054254-6, 101055235-9, 101055276, 101055639-60, 101055665-7, 101055682-3, 101055700-1, 101055780-2, 101055784, 101056226-31, 101058769
000 01498aam a22003138a 4500
00124623
0021
004D66F59EC-3C5E-46F6-82A1-5B70C3BAAE2B
005202403131508
008110929s2011 ||||||viesd
0091 0
020 |c36000 VNĐ
039|a20240313150801|bthuttv|c20220330081209|dhoanlth|y20210521090214|zhoanlth
041 |avie
082|223|a335.430711|bGI108T
245|aGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : |bDành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPhạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan chủ biên; Nguyễn Viết Thông...
250|aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - sự thật, |c2011
300 |a490tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu những vấn đề cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học
650 |aNguyên lí
650 |aChủ nghĩa xã hội
650 |aChủ nghĩa Mác-Lênin
650 |aHọc thuyết kinh tế
655 |aGiáo trình
700 |aNguyễn Viết Thông
700 |aĐoàn Đức Hiếu
700 |aVũ Tình
7001 |aPhạm Văn Sinh|echủ biên
7001 |aPhạm Quang Phan|echủ biên
852|aNCE|bKho giáo trình|j(181): 101008733-4, 101008738, 101008742-4, 101008746, 101008753, 101008756-7, 101008761, 101009004, 101018625, 101027244-9, 101027252-3, 101040296-7, 101042981-3082, 101045742, 101046210, 101050889-92, 101053002, 101054254-6, 101055235-9, 101055276, 101055639-60, 101055665-7, 101055682-3, 101055700-1, 101055780-2, 101055784, 101056226-31, 101058769
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giáo trình hoan_1/gtnhungnguyenlycobancuachunghiamac2011thumbimage.jpg
890|a181|b293
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101056226 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 165
2 101056227 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 166 Hạn trả:19-07-2024
3 101056228 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 167 Hạn trả:19-07-2024
4 101056229 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 168 Hạn trả:19-07-2024
5 101056230 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 169
6 101027244 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 159
7 101027245 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 160
8 101027246 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 161
9 101027247 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 162
10 101027248 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 163

Không có liên kết tài liệu số nào