thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 335.430711 GI108T
    Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :
DDC 335.430711
Nhan đề Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan chủ biên; Nguyễn Viết Thông...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 492tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học
Thuật ngữ chủ đề Nguyên lí
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa xã hội
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa Mác-Lênin
Thuật ngữ chủ đề Học thuyết kinh tế
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Sinh
Tác giả(bs) CN Phạm Quang Phan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Thông
Tác giả(bs) CN Đoàn Đức Hiếu
Tác giả(bs) CN Vũ Tình
Địa chỉ NCEKho giáo trình(75): 101042926-51, 101050893-4, 101052983, 101055240-64, 101055501-12, 101055661-2, 101055785-6, 101055883-5, 101056161-2
000 01498aam a22003138a 4500
00124638
0021
004615E31DB-9A90-4B37-B7E8-A1DF2B60D29D
005202203300813
008110929s2009 ||||||viesd
0091 0
020 |c32500 VNĐ
039|a20220330081313|bhoanlth|c20220330081258|dhoanlth|y20210521142700|zhoanlth
041 |avie
082|223|a335.430711|bGI108T
245|aGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : |bDành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPhạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan chủ biên; Nguyễn Viết Thông...
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2009
300 |a492tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu những vấn đề cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học
650 |aNguyên lí
650 |aChủ nghĩa xã hội
650 |aChủ nghĩa Mác-Lênin
650 |aHọc thuyết kinh tế
655 |aGiáo trình
700 |aPhạm Văn Sinh|echủ biên
700 |aPhạm Quang Phan|echủ biên
700 |aNguyễn Viết Thông
700 |aĐoàn Đức Hiếu
700 |aVũ Tình
852|aNCE|bKho giáo trình|j(75): 101042926-51, 101050893-4, 101052983, 101055240-64, 101055501-12, 101055661-2, 101055785-6, 101055883-5, 101056161-2
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giáo trình hoan_1/gtnhungnguyenlycobancuachunghiamac2009thumbimage.jpg
890|a75|b361
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101042942 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 17 Hạn trả:22-07-2024
2 101042926 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 1
3 101042927 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 2 Hạn trả:18-07-2024
4 101042928 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 3
5 101042929 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 4 Hạn trả:18-07-2022
6 101042930 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 5 Hạn trả:18-07-2024
7 101042931 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 6 Hạn trả:19-07-2024
8 101042932 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 7 Hạn trả:09-01-2023
9 101042933 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 8 Hạn trả:18-07-2024
10 101042934 Kho giáo trình 335.430711 GI108T Giáo trình 9 Hạn trả:18-07-2024

Không có liên kết tài liệu số nào