thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 372.3 PH104H
    Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ 5 - 6 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Sen :
DDC 372.3
Tác giả CN Phạm, Thị Hiền
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ 5 - 6 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Sen : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Phạm Thị Hiền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 26tr. ; 30cm.
Phụ chú Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, Các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ mầm non 5-6 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Sen
Thuật ngữ chủ đề Hiệu quả
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Steam
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003116-7
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaohieuquatochuchdgdsteamthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133312
0026
00415BFE901-03E3-4EF0-8927-4538E293EC01
005202403221005
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240322100550|bphuongltm|y20231006085521|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.3|bPH104H
100 |aPhạm, Thị Hiền
245 |aBiện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ 5 - 6 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Sen : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cPhạm Thị Hiền
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a26tr. ; |c30cm.
500 |aTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, Các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ mầm non 5-6 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Sen
650 |aHiệu quả
650 |aNâng cao
650 |aGiáo dục
653 |aSteam
653 |aMẫu giáo
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003116-7
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaohieuquatochuchdgdsteamthumbimage.jpg
890|a2|c3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003116 Kho tài liệu nội sinh 372.3 PH104H Đề tài nghiên cứu khoa học 1
2 203003117 Kho tài liệu nội sinh 372.3 PH104H Đề tài nghiên cứu khoa học 2