thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 372.37 NG527M
    Biện pháp giáo dục cho trẻ kĩ năng tự phục vụ trong giờ ăn :
DDC 372.37
Tác giả CN Nguyễn, Thị Mến
Nhan đề Biện pháp giáo dục cho trẻ kĩ năng tự phục vụ trong giờ ăn : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Mến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 18tr. ; 30cm.
Phụ chú Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; thực trạng và các biện pháp giáo dục cho trẻ kĩ năng tự phục vụ trong giờ ăn
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Từ khóa tự do Phục vụ
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003132-3
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/giaoduckinangchotretuphucvuthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133320
0026
0044977E1D5-C11F-4BAC-863E-D80EF8695D5C
005202403221359
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240322135912|bphuongltm|y20231011105734|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.37|bNG527M
100 |aNguyễn, Thị Mến
245 |aBiện pháp giáo dục cho trẻ kĩ năng tự phục vụ trong giờ ăn : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cNguyễn Thị Mến
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a18tr. ; |c30cm.
500 |aBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; thực trạng và các biện pháp giáo dục cho trẻ kĩ năng tự phục vụ trong giờ ăn
650 |aBiện pháp
650 |aGiáo dục
650 |aKỹ năng
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aMẫu giáo
653 |aPhục vụ
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003132-3
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/giaoduckinangchotretuphucvuthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003132 Kho tài liệu nội sinh 372.37 NG527M Đề tài nghiên cứu khoa học 1
2 203003133 Kho tài liệu nội sinh 372.37 NG527M Đề tài nghiên cứu khoa học 2