thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 372.64 Đ116O
    Biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng :
DDC 372.64
Tác giả CN Đặng, Thị Kim Oanh
Nhan đề Biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Đặng Thị Kim Oanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 26tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, khảo sát thực trạng và đưa ra các biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Hồng.
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng
Từ khóa tự do Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Mầm non
Từ khóa tự do Kể chuyện
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003134-5
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaokynangkechuyensangtaotre4-5tuoithumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133321
0026
004C4E7ACF9-C55F-4CCD-9BB6-E10D76C12DF6
005202403221044
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240322104424|bphuongltm|y20231012100756|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.64|bĐ116O
100 |aĐặng, Thị Kim Oanh
245 |aBiện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cĐặng Thị Kim Oanh
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a26tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Hồng
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, khảo sát thực trạng và đưa ra các biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Hồng.
650 |aBiện pháp
650 |aNâng cao
650 |aKỹ năng
653 |aBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm
653 |aMầm non
653 |aKể chuyện
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003134-5
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaokynangkechuyensangtaotre4-5tuoithumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003134 Kho tài liệu nội sinh 372.64 Đ116O Đề tài nghiên cứu khoa học 1
2 203003135 Kho tài liệu nội sinh 372.64 Đ116O Đề tài nghiên cứu khoa học 2