thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 378.1 PH104H
    Mô hình đặt hàng thực tập theo cơ chế khoán chuyên môn đói với ngành giáo dục mầm non :
DDC 378.1
Tác giả CN Phạm, Văn Hảo
Nhan đề Mô hình đặt hàng thực tập theo cơ chế khoán chuyên môn đói với ngành giáo dục mầm non : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Phạm Văn Hảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 25tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận chung; thực trạng triển khai hoạt động thực tập và các giải pháp khắc phục các bất cập của mô hình thực tập hiện tại ngành giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Thuật ngữ chủ đề Mô hình
Thuật ngữ chủ đề Khoán
Thuật ngữ chủ đề Thực tập
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Chuyên môn
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003140-1
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/mohinhdathangthuctapthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133324
0026
00414BD6DAD-1658-4987-BE8C-B13F47494D43
005202403221003
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240322100311|bphuongltm|y20231020102711|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a378.1|bPH104H
100 |aPhạm, Văn Hảo
245 |aMô hình đặt hàng thực tập theo cơ chế khoán chuyên môn đói với ngành giáo dục mầm non : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cPhạm Văn Hảo
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a25tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận chung; thực trạng triển khai hoạt động thực tập và các giải pháp khắc phục các bất cập của mô hình thực tập hiện tại ngành giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
650 |aMô hình
650 |aKhoán
650 |aThực tập
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aChuyên môn
653 |aGiáo dục mầm non
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003140-1
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/mohinhdathangthuctapthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003140 Kho tài liệu nội sinh 378.1 PH104H Đề tài nghiên cứu khoa học 1
2 203003141 Kho tài liệu nội sinh 378.1 PH104H Đề tài nghiên cứu khoa học 2