thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 372.37 NG527A
    Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường thực nghiệm Hoa Hồng :
DDC 372.37
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thúy Anh
Nhan đề Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Thúy Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 37tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực nghiệm Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận chung của đề tài; thực trạng và các biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 3 -4 tuổi ở trường thực nghiệm Hoa Hồng
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Mầm non
Từ khóa tự do Bảo vệ
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003150-1
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/giaoduckynangtubaovechotre3-4tuoithumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133329
0026
004554D4C33-A711-460F-9D2E-38D612B926F5
005202403220934
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240322093434|bphuongltm|c20231023102025|dphuongltm|y20231023101927|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.37|bNG527A
100 |aNguyễn, Thị Thúy Anh
245 |aBiện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường thực nghiệm Hoa Hồng : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cNguyễn Thị Thúy Anh
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a37tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực nghiệm Hoa Hồng
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận chung của đề tài; thực trạng và các biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 3 -4 tuổi ở trường thực nghiệm Hoa Hồng
650 |aBiện pháp
650 |aGiáo dục
650 |aKỹ năng
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aMầm non
653 |aBảo vệ
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003150-1
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/giaoduckynangtubaovechotre3-4tuoithumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003150 Kho tài liệu nội sinh 372.37 NG527A Đề tài nghiên cứu khoa học 1
2 203003151 Kho tài liệu nội sinh 372.37 NG527A Đề tài nghiên cứu khoa học 2