thông tin biểu ghi
DDC 510
Nhan đề Bài tập Toán 8. T.2 / Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan chủ biên, Nguyễn Cao Cường...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 140tr. ; 24cm.
Phụ chú Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Bài tập
Thuật ngữ chủ đề Toán
Thuật ngữ chủ đề Lớp 8
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051893-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134539
0022
0040DDF66DD-4E0B-4E7E-B19C-06A00D502D0E
005202405270945
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c21000 VNĐ
039|y20240527094546|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bB103T
245 |aBài tập Toán 8. |nT.2 / |cCung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan chủ biên, Nguyễn Cao Cường...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a140tr. ; |c24cm.
500 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aBài tập
650 |aToán
650 |aLớp 8
653 |aSách tham khảo
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051893-4
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/baitaptoan8t2moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051893 Kho tham khảo Tiếng Việt 510 B103T Sách tham khảo 1
2 201051894 Kho tham khảo Tiếng Việt 510 B103T Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào