thông tin biểu ghi
DDC 800
Nhan đề Ngữ văn 10. T.2 / Bùi Mạnh Hùng tổng chủ biên, Phan Huy Dũng chủ biên, Trần Ngọc Hiếu...
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 136tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Ngữ văn
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051917-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134551
0022
00490E55416-ED06-4F60-9071-3A12ED362101
005202405281438
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c21000 VNĐ
039|y20240528143845|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a800|bNG550V
245 |aNgữ văn 10. |nT.2 / |cBùi Mạnh Hùng tổng chủ biên, Phan Huy Dũng chủ biên, Trần Ngọc Hiếu...
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a136tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aNgữ văn
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 10
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051917-8
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/nguvan10moit2thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051917 Kho tham khảo Tiếng Việt 800 NG550V Sách tham khảo 1
2 201051918 Kho tham khảo Tiếng Việt 800 NG550V Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào