thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 373.1425 H411Đ
    Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 /
DDC 373.1425
Nhan đề Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Lưu Thu Thủy tổng chủ biên, Nguyễn Thanh Bình chủ biên, Lê Văn Cầu...
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 76tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Thuật ngữ chủ đề Hướng nghiệp
Từ khóa tự do Trải nghiệm
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051931-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134559
0022
0048B3F6646-BE68-4DE8-814C-F3869A30E1B6
005202405290900
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c14000 VNĐ
039|y20240529090020|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a373.1425|bH411Đ
245 |aHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / |cLưu Thu Thủy tổng chủ biên, Nguyễn Thanh Bình chủ biên, Lê Văn Cầu...
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a76tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aHoạt động
650 |aLớp 10
650 |aHướng nghiệp
653 |aTrải nghiệm
653 |aSách giáo khoa
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051931-2
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/hoatdongtrainghiem10moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051931 Kho tham khảo Tiếng Việt 373.1425 H411Đ Sách tham khảo 1
2 201051932 Kho tham khảo Tiếng Việt 373.1425 H411Đ Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào