thông tin biểu ghi
  • Luận án, luận văn
  • 428.3 NG527TR
    Study on the causes of difficulties in reading skills of first-year English major students at National College for Education = Nghiên cứu các nguyên nhân gây khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm nhất ngành Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương :
DDC 428.3
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Trang
Nhan đề Study on the causes of difficulties in reading skills of first-year English major students at National College for Education = Nghiên cứu các nguyên nhân gây khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm nhất ngành Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Graduation thesis / Nguyễn Thị Thu Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 38tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Ministry of Education and Training. Nationnal College for Education
Tóm tắt Trình bày các nguyên nhân của những khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh tại NCE và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong việc tìm ra các chiến lược hiệu quả để học kĩ năng đọc hiểu
Thuật ngữ chủ đề Khó khăn
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Thuật ngữ chủ đề Nguyên nhân
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Kỹ năng đọc
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203003097
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133284
0023
0044006F0E2-6DB5-4EEA-9DB8-E0B5C117F705
005202306280924
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230628092427|bphuongltm|y20230628092055|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a428.3|bNG527TR
100 |aNguyễn, Thị Thu Trang
245 |aStudy on the causes of difficulties in reading skills of first-year English major students at National College for Education = Nghiên cứu các nguyên nhân gây khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm nhất ngành Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : |bGraduation thesis / |cNguyễn Thị Thu Trang
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a38tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Ministry of Education and Training. Nationnal College for Education
520 |aTrình bày các nguyên nhân của những khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh tại NCE và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong việc tìm ra các chiến lược hiệu quả để học kĩ năng đọc hiểu
650 |aKhó khăn
650 |aTiếng Anh
650 |aNguyên nhân
653 |aKhóa luận
653 |aKỹ năng đọc
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203003097
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/luanvan/khoatienganh/nguyennhangaykhokhantrongdoctathumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003097 Kho tài liệu nội sinh 428.3 NG527TR Luận văn 1