Ngày đăng bài: 06/01/2016 15:42
Lượt xem: 46388
Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng – nhiệm vụ

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đổi mới giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học và nhận thức được tầm quan trọng của thông tin trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo Quy định Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định 504/QĐ-CĐSPTW ngày 14 tháng 5 năm 2015), Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương có chức năng, nhiệm vụ như sau:

          1. Chức năng:

  Trung tâm Thông tin – Thư viện, với chức năng là đơn vị tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác thư viện phục vụ cho công tác đào tạo nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, bảo quản và khai thác cơ sở vật chất, sách báo, giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa, luận văn, luận án và các để tài nghiên cứu khoa học, tổ chức phục vụ cán bộ, giảng viên và học sinh, sin viên một cách kịp thời, có hiệu quả.

- Căn cứ kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhu cầu của các khoa, lập kế hoạch mua sắm, bổ sung các nguồn tài liệu. Trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt, tiến hành đặt mua các ấn phẩm và đưa vào sử dụng.

- Xử lý các loại tài liệu đúng nghiệp vụ thư viện, phục vụ thuận lợi cho việc tham khảo, nghiên cứu của cán bộ, sinh viên. Tổ chức tốt hệ thống thư mục, phân loaị, sắp xếp tài liệu theo theo từng chuyên ngành, xây dựng mục lục giới thiệu sách mới, xây dựng các biện pháp tra cứu giúp bạn đọc tài liệu nhanh chóng.

- Tổ chức tốt phòng đọc phục vụ bạn đọc, phòng đọc cho cán bộ, học sinh sinh viên, phòng tạp chí.

- Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên mượn sách báo, tạp chí về nhà đọc theo quy định của Thư viện. Tổ chức phân phối cho học sinh, sinh viên mượn giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo đúng đối tượng, đúng yêu cầu.

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu tài liệu, sách báo mới bổ sung. Hướng dẫn bạn đọc cách tìm sách qua mục lục thư viện. Tổ chức hướng dẫn, giới thiệu cho sinh viên năm thứ nhất cách sử dụng thư mục để tìm sách đọc và các quy định về việc mượn và sử dụng sách giáo trình, tài liệu ở thư viện.

- Xây dựng và tổ chức các nội quy quản lý sử dụng tư liệu, tài liệu. Phân loại những sách quý hiếm và có chế độ quản lý thích hợp nhằm khai thác tốt những tài liệu đó.

- Quan hệ với các nhà xuất bản, các trung tâm thông tin thư viện khác, hội Thư viện để trao đổi kinh nghiệm quản lý, tài liệu, nghiệp vụ, hướng dẫn các nguồn tài liệu cho bạn đọc và các đơn vị trong Trường.

- Thực hiện báo cáo hoạt động hàng năm, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

- Quản lý nhân sự, cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất và các phương tiện làm việc của đơn vị.

* Thường xuyên phối hợp với các đơn vị khác trong Trường nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác có liên quan.