Ngày đăng bài: 08/10/2018 08:50
Lượt xem: 51130
Nguồn lực thông tin

Nguồn lực thông tin

Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là một thư viện chuyên ngành, việc cập nhật các tài liệu sách, báo, tạp chí tuân theo một quy định chặt chẽ, dưới sự kiểm soát của cán bộ quản lý Trung tâm và lãnh đạo các khoa, trưởng phòng đào tạo và lãnh đạo Nhà trường. Các tài liệu cập nhật về Thư viện có nội dung chuyên sâu về các chuyên ngành giảng dạy của Nhà trường như: Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục mầm non; Giáo dục đặc biệt; Công nghệ thông tin; Âm nhạc; Mỹ thuật; Khoa học xã hội; Quản lý văn thư; tiếng Anh…

1. Tài liệu in:

- Tính đến tháng 9/2022, tổng số vốn tài liệu gồm: gần 110.000 tài liệu, với 142.440 tên. Cụ thể:

+ 849 đầu giáo trình.

+ 8.101 đầu sách tham khảo.

+ 1.663 đầu sách ngoại văn tiếng Anh.

 + 800 đầu tài liệu nội sinh (luận án, luận văn, đề tài NCKH,  kỷ yếu hội nghị, hội thảo, tài liệu do cán bộ, giảng viên biên soạn).

+ 2.633 tranh ảnh mầm non.

+ 239 đầu băng đĩa về mầm non, mỹ thuật, âm nhạc, tiếng Anh…

+ 778 ấn phẩm định kỳ được đóng tập.

+ Báo, tạp chí chuyên ngành.

- Số đầu sách tham khảo, giáo trình đối với các ngành đào tạo đều được cập nhật các tài liệu mới trong kỳ của năm học. Các loại tạp chí nghiên cứu và công báo được đóng quyển hàng năm để lưu trữ và phục vụ tra cứu lâu dài.

2. Tài liệu số:

- Hiện nay, Trung tâm có hơn 200 tài liệu số, chủ yếu là tài liệu nội sinh. Trung tâm đang trong quá trình cập nhật nguôn tài liệu số.