Ngày đăng bài: 08/10/2018 08:50
Lượt xem: 7960
Nguồn lực thông tin

Nguồn lực thông tin

 

Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là một thư viện chuyên ngành, việc cập nhật các tài liệu sách, báo, tạp chí tuân theo một quy định chặt chẽ, dưới sự kiểm soát của cán bộ quản lý Trung tâm và lãnh đạo các khoa, trưởng phòng đào tạo và lãnh đạo Nhà trường. Các tài liệu cập nhật về Thư viện có nội dung chuyên sâu về các chuyên ngành giảng dạy của Nhà trường như: Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục mầm non; Giáo dục đặc biệt; Công nghệ thông tin; Âm nhạc; Mỹ thuật; Khoa học xã hội; Quản lý văn thư; tiếng Anh…

1. Tài liệu in:

- Tổng số vốn tài liệu: gần 110.000 tài liệu, với hơn 13.000 tên. Cụ thể:

+ 55.499 giáo trình.

+ 37.353 sách tham khảo.

+ 4.082 sách ngoại văn tiếng Anh.

 + 1.101 tài liệu nội sinh (luận án, luận văn, đề tài NCKH,  kỷ yếu hội nghị, hội thảo, tài liệu do cán bộ, giảng viên biên soạn).

+ 2.633 tranh ảnh mầm non.

+ 246 băng đĩa mầm non, tạo hình, mỹ thuật, âm nhạc, tiếng Anh…

+ 24 loại tạp chí tiếng Việt.

+ 20 loại báo tiếng Việt.

+ 01 tập san thông tin khoa học giáo dục.

- Số đầu sách tham khảo, giáo trình đối với các ngành đào tạo đều được cập nhật các tài liệu mới trong kỳ của năm học. Các loại báo hàng ngày, sau khi đọc xong được đưa vào kho lưu trữ một thời gian sau đó tiến hành thanh lý theo quy định, do diện tích kho lưu trữ hạn chế và phần lớn các báo đều đã có trang web riêng cung cấp tất cả các thông tin đã đăng lên mạng. Bạn đọc có thể tìm kiếm lại các thông tin trên mạng internet phục vụ nhu cầu của mình. Các loại tạp chí nghiên cứu và công báo được đóng quyển hàng năm để lưu trữ và phục vụ tra cứu lâu dài.

2. Tài liệu số:

- Hiện nay, Trung tâm có gần 200 tài liệu số, chủ yếu là tài liệu nội sinh. Trung tâm đang trong quá trình cập nhật nguôn tài liệu số.