Dòng Nội dung
1
Leadership on the line : staying alive through the dangers of change / Ronald Heifetz, Marty Linsky
Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2017
276p. ; 25cm.

Trình bày cách có thể tạo ra sự khác biệt mà không bị "hạ bệ" hoặc bị gạt sang một bên. Họ giới thiệu những công cụ hàng ngày có sức nặng tương đương với công việc nguy hiểm của sự thay đổi hàng đầu và tầm quan trọng thiết yếu của sự sống còn cá nhân. Thông qua những câu chuyện sinh động từ mọi tầng lớp xã hội, các tác giả trình bày các chiến lược đơn giản để điều hướng các eo hẹp nguy hiểm của sự lãnh đạo
Đầu mục:1