Dòng Nội dung
1
Some suggestions to make an effective presentation for the third- year English major students at National College for Education = Một số gợi ý để thuyết trình hiệu quả cho sinh viên năm 3 chuyên ngành Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Graduation thesis / Dương Quỳnh Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
42tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở của vấn đề nghiên cứu, tổng quan về tài liệu; những khó khăn khi trình bày tiếng Anh của sinh viên năm 3 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và một số gợi ý để tình bày hiệu quả.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Study on the causes of difficulties in reading skills of first-year English major students at National College for Education = Nghiên cứu các nguyên nhân gây khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm nhất ngành Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Graduation thesis / Nguyễn Thị Thu Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
38tr. ; 30cm.

Trình bày các nguyên nhân của những khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh tại NCE và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong việc tìm ra các chiến lược hiệu quả để học kĩ năng đọc hiểu
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Thực trạng công tác văn thư tại Trung tâm GDNN -GDTX huyện Ý Yên : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Hòa, Phan Thị Kiều Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
58tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận về công tác văn thư; thực trạng công tác quản lý văn bản tại Trung tâm GDNN -GDTX huyện Ý Yên
Đầu mục:1 Tài liệu số:1