Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ 4 - 5 tuổi : / Phạm Mai Chi, Lê Thị Ánh Tuyết, Lê Thu Hương :
Hà Nội : Giáo dục, 2008
136tr ; 27cm.

Trình bày vấn đề chung về đổi mới tổ chức giáo dục mầm non. Giới thiệu chủ đề và gợi ý thực hiện. Nêu lên cách hướng dẫn đánh giá kết quả giáo dục mầm non.
Đầu mục:3

2
Hướng dẫn thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ 4 - 5 tuổi : / Phạm Mai Chi, Lê Thị Ánh Tuyết, Lê Thu Hương :
Hà Nội : Giáo dục, 2009
136tr ; 27cm.

Trình bày vấn đề chung về đổi mới tổ chức giáo dục mầm non. Giới thiệu chủ đề và gợi ý thực hiện. Nêu lên cách hướng dẫn đánh giá kết quả giáo dục mầm non.
Đầu mục:2

3
Hướng dẫn thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ 4-5 tuổi / Phạm Thị Mai Chi, Lê Thị Ánh Tuyết chủ biên
Hà Nội : Vụ Giáo dục mầm non xb, 2003
146tr. ; 27cm.

Trình bày quan điểm đổi mới cách tổ chức môi trường giáo dục, chế độ sinh hoạt; Giới thiệu chủ đề: bản thân, gia đình, môi trường tự nhiên, xã hội, dinh dưỡng và sức khoẻ.
Đầu mục:317 (Lượt lưu thông:257)

4
Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề : (Theo chương trình Giáo dục mầm non): (Trẻ 4 - 5 tuổi) / Lê Thu Hương chủ biên; Phạm Mai Chi, Trần Thị Ngọc Trâm...
Hà Nội : Giáo dục, 2011
192tr. ; 27cm.

Đề cập về giáo dục tích hợp, căn cứ tổ chức nội dung giáo dục theo các chủ đề, mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi, nội dung giáo dục cho trẻ 4-5 tuổi trong chương trình, yêu cầu lựa chọn nội dung giáo dục theo độ tuổi trong chương trình để lập kế hoạch giáo dục khám phá chủ đề; Gợi ý, hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo các chủ đề: trường mầm non, bản thân, gia đình, nghề nghiệp, thế giới thực vật, thế giới động vật, giao thông, nước và các hiện tượng tự nhiên, quê hương-đất nước.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:2)

5
Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề : Theo chương trình Giáo dục mầm non: (Trẻ 4 - 5 tuổi) / Lê Thu Hương chủ biên; Phạm Mai Chi, Trần Thị Ngọc Trâm...
Hà Nội : Giáo dục, 2019
200tr. ; 27cm.

Đề cập về giáo dục tích hợp, căn cứ tổ chức nội dung giáo dục theo các chủ đề, mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi, nội dung giáo dục cho trẻ 4-5 tuổi trong chương trình, yêu cầu lựa chọn nội dung giáo dục theo độ tuổi trong chương trình để lập kế hoạch giáo dục khám phá chủ đề; Gợi ý, hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo các chủ đề: trường mầm non, bản thân, gia đình, nghề nghiệp, thế giới thực vật, thế giới động vật, giao thông, nước và các hiện tượng tự nhiên, quê hương-đất nước.
Đầu mục:2