Dòng Nội dung
1
A study on difficulties in writing skill of first - year english - majored students at national college for education and suggested solutions : Graduation thesis / Hà Thị Kiều Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
34tr. ; 30cm.

Tìm hiểu những khó khăn mà sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất thường gặp phải khi học kỹ năng viết, cũng như đề xuất một số biện pháp khắc phục những trở ngại đó
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Bài luyện tập kỹ năng nghe hiểu bậc 1
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2017
98tr. ; 30cm.

Trình bày nội dung về chuẩn đánh giá quốc tế về kỹ năng nghe hiểu; một số chiến lược học nghe tiếng Anh; bài luyện tập kỹ năng nghe hiểu bậc 1
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Biện pháp giáo dục cho trẻ kĩ năng tự phục vụ trong giờ ăn : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Mến
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
18tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; thực trạng và các biện pháp giáo dục cho trẻ kĩ năng tự phục vụ trong giờ ăn
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

4
Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Thúy Anh
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
37tr. ; 30cm.

Trình bày những vấn đề lý luận chung của đề tài; thực trạng và các biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 3 -4 tuổi ở trường thực nghiệm Hoa Hồng
Đầu mục:2

5
Biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Đặng Thị Kim Oanh
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
26tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, khảo sát thực trạng và đưa ra các biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Hồng.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1