Dòng Nội dung
1
Bài tập thực hành tâm lí học : Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường Đại học sư phạm / Trần Trọng Thủy chủ biên, Ngô Công Hoàn,...
Hà Nội : Nxb. Đại học Quốc gia, 2002.
216tr. ; 21cm.

Giới thiệu bài tập theo từng phần: Nhập môn tâm lý học, giao tiếp và hoạt động, nhân cách và tập thể, quá trình nhận thức, quá trình cảm xúc và ý chí, tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm. Hướng dẫn cách tiến hành nghiên cứu một đề tài tâm lý học .
Đầu mục:479

2
Giao tiếp sư phạm : Giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ CĐSP / Ngô Công Hoàn, Hoàng Anh
Hà Nội : Giáo dục, 1999
152tr. ; 21cm.

Trình bày khái niệm, giai đoạn, phương tiện, nguyên tác, phong cachs và kỹ năng giao tiếp sư phạm. Giới thiệu thực hành về giao tiếp sư phạm, tự đánh giá khả năng giao tiếp.
Đầu mục:47 (Lượt lưu thông:1)

3
Giao tiếp và ứng xử của cô giáo với trẻ em : Dùng cho cô giáo mầm non / Ngô Công Hoàn
Hà Nội : Đại học Sư phạm Hà Nội, 1995
208tr. ; 21cm.

Trình bày khái niệm, chức năng, phân loại ứng xử và giao tiếp. Nêu lên quá trình xã hội hoá trẻ em và đặc điểm phát triển nhu cầu giao tiếp trẻ tuổi mầm non.
Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:20)

4
Giao tiếp và ứng xử sư phạm : Dùng cho giáo viên mầm non / Ngô Công Hoàn
Hà Nội : Đại học Quốc gia, 1997
208tr. ; 20cm.

Trình bày khái niệm về giao tiếp, ứng xử, Nêu lên quá trình xẫ hội hoá trẻ em và đặc điển phát nhu cầu giao tiếp tuổi trẻ tuổi mầm non.
Đầu mục:61 (Lượt lưu thông:18)

5
Giáo trình giáo dục gia đình : Dành cho hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non / Ngô Công Hoàn
Hà Nội : Giáo dục, 2008
130tr. ; 24cm.

Giới thiệu khái niệm, chức năng, mối quan hệ trong gia đình: mục tiêu, giáo dục con chưa đến tuổi học tiểu học, học sinh và mối quan hệ của gia đình, nhà trường và xã hội.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)