Dòng Nội dung
1
Giáo trình tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
450tr. ; 24cm.

Trình bày tìm hiểu khái niệm tham vấn tâm lí;Sơ lược lịch sử hình Tìm hiểu khái niệm tham vấn tâm lí; Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lí; Các lí thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lí; Nhà tham vấn và thân chủ trong mối quan hệ tham vấn tâm lí...
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:47)

2
Giáo trình tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
450tr. ; 24cm.

Trình bày tìm hiểu khái niệm tham vấn tâm lí;Sơ lược lịch sử hình Tìm hiểu khái niệm tham vấn tâm lí; Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lí; Các lí thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lí; Nhà tham vấn và thân chủ trong mối quan hệ tham vấn tâm lí...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:25)