Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề : (Theo chương trình giáo dục mầm non mới): (Trẻ 3 - 4 tuổi) / Lê Thu Hương chủ biên; Phạm Mai Chi, Trần Thị Ngọc Trâm...
Hà Nội : Giáo dục, 2011
168tr. ; 27cm.

Đề cập đến giáo dục tích hợp, căn cứ tổ chức nội dung giáo dục theo các chủ đề, mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi, nội dung giáo dục cho trẻ 3-4 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non, yêu cầu lựa chọn nội dung giáo dục theo độ tuổi trong chương trình để lập kế hoạch giáo dục khám phá chủ đề; Gợi ý, hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo các chủ đề: trường mầm non, bản thân, gia đình, nghề nghiệp, thế giới thực vật, thế giới động vật, giao thông, nước và các hiện tượng tự nhiên, quê hương-đất nước.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:1)

2
Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề : (Theo chương trình giáo dục mầm non mới): (Trẻ 3 - 4 tuổi) / Lê Thu Hương chủ biên; Phạm Mai Chi, Trần Thị Ngọc Trâm...
Hà Nội : Giáo dục, 2015
168tr. ; 27cm.

Đề cập đến giáo dục tích hợp, căn cứ tổ chức nội dung giáo dục theo các chủ đề, mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi, nội dung giáo dục cho trẻ 3-4 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non, yêu cầu lựa chọn nội dung giáo dục theo độ tuổi trong chương trình để lập kế hoạch giáo dục khám phá chủ đề; Gợi ý, hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo các chủ đề: trường mầm non, bản thân, gia đình, nghề nghiệp, thế giới thực vật, thế giới động vật, giao thông, nước và các hiện tượng tự nhiên, quê hương-đất nước.
Đầu mục:99 (Lượt lưu thông:4)

3
Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề : (Theo chương trình Giáo dục mầm non): (Trẻ 4 - 5 tuổi) / Lê Thu Hương chủ biên; Phạm Mai Chi, Trần Thị Ngọc Trâm...
Hà Nội : Giáo dục, 2011
192tr. ; 27cm.

Đề cập về giáo dục tích hợp, căn cứ tổ chức nội dung giáo dục theo các chủ đề, mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi, nội dung giáo dục cho trẻ 4-5 tuổi trong chương trình, yêu cầu lựa chọn nội dung giáo dục theo độ tuổi trong chương trình để lập kế hoạch giáo dục khám phá chủ đề; Gợi ý, hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo các chủ đề: trường mầm non, bản thân, gia đình, nghề nghiệp, thế giới thực vật, thế giới động vật, giao thông, nước và các hiện tượng tự nhiên, quê hương-đất nước.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:2)

4
Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề : (Trẻ 5 - 6 tuổi) / Lê Thu Hương chủ biên; Phạm Mai Chi, Trần Thị Ngọc Trâm...
Hà Nội : Giáo dục, 2011
188tr. ; 27cm.

Đề cập đến giáo dục tích hợp, căn cứ tổ chức nội dung giáo dục theo các chủ đề, gợi ý, hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo các chủ đề: trường lớp mầm non, bản thân, gia đình, nghề nghiệp, thực vật, động vật, nước và các hiện tượng thời tiết, giao thông, quê hương, trường tiểu học.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:1)

5
Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề : (Trẻ 5 - 6 tuổi) / Lê Thu Hương chủ biên; Phạm Mai Chi, Trần Thị Ngọc Trâm...
Hà Nội : Giáo dục, 2015
188tr. ; 27cm.

Đề cập đến giáo dục tích hợp, căn cứ tổ chức nội dung giáo dục theo các chủ đề, gợi ý, hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo các chủ đề: trường lớp mầm non, bản thân, gia đình, nghề nghiệp, thực vật, động vật, nước và các hiện tượng thời tiết, giao thông, quê hương, trường tiểu học.
Đầu mục:2