Dòng Nội dung
1
HBR's 10 must reads on leadership / Daniel Goleman, Peter F. Frucker, John P. Kotter...
Boston : Harvard Business Review Press, 2011
222 p ; 21cm.

Giới thiệu cách thúc đẩy người khác vượt trội; Xây dựng sự tự tin cho nhóm của bạn đối với những người khác; Khơi gợi sự thay đổi tích cực; Khuyến khích chấp nhận rủi ro một cách thông minh; Quản lý bằng sự đồng cảm cứng rắn; Tín dụng người khác cho thành công của bạn;Tăng cường nhận thức về bản thân.
Đầu mục:1

2
Leadership on the line : staying alive through the dangers of change / Ronald Heifetz, Marty Linsky
Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2017
276p. ; 25cm.

Trình bày cách có thể tạo ra sự khác biệt mà không bị "hạ bệ" hoặc bị gạt sang một bên. Họ giới thiệu những công cụ hàng ngày có sức nặng tương đương với công việc nguy hiểm của sự thay đổi hàng đầu và tầm quan trọng thiết yếu của sự sống còn cá nhân. Thông qua những câu chuyện sinh động từ mọi tầng lớp xã hội, các tác giả trình bày các chiến lược đơn giản để điều hướng các eo hẹp nguy hiểm của sự lãnh đạo
Đầu mục:1