thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.210711 L250H
    Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) /
DDC 372.210711
Tác giả CN Lê, Thu Hương
Nhan đề Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên
Lần xuất bản Tái bản lần 11
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục,2020
Mô tả vật lý 232tr. ; 27cm.
Tóm tắt Hướng dẫn nội dung giáo dục phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng xã hội, thẩm mĩ và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục; phương pháp đánh giá sự phát triển của trẻ và sự phối hợp giữa gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Mẫu giáo lớn
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục trẻ em
Thuật ngữ chủ đề 5 -6 tuổi
Tác giả(bs) CN Lê Thị Ánh Tuyết
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ngọc Trâm
Địa chỉ NCEKho giáo trình(99): 101028288-99, 101028301-87
000 00000nam a2200000 4500
00123268
0021
004AD9427BC-B8B5-4474-B1D3-B45A5F9B95C9
005202103111533
008181003s2020 vm| vie
0091 0
020|c52000 VNĐ
039|a20210311153338|bthuttv|y20210311103856|zthuttv
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a372.210711|bL250H
100|aLê, Thu Hương
245|aHướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) / |cLê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên
250|aTái bản lần 11
260|aHà Nội : |bGiáo dục,|c2020
300|a232tr. ; |c27cm.
520|aHướng dẫn nội dung giáo dục phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng xã hội, thẩm mĩ và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục; phương pháp đánh giá sự phát triển của trẻ và sự phối hợp giữa gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi
650|aGiáo dục
650|aGiáo dục mầm non
650|aMẫu giáo lớn
650|aGiáo dục trẻ em
650|a5 -6 tuổi
700|aLê Thị Ánh Tuyết
700|aTrần Thị Ngọc Trâm
852|aNCE|bKho giáo trình|j(99): 101028288-99, 101028301-87
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hdtcth56t2020thumbimage.jpg
890|a99|b21
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101028377 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 90
2 101028288 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 1
3 101028289 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 2
4 101028290 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 3
5 101028291 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 4
6 101028292 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 5
7 101028293 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 6
8 101028294 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 7
9 101028295 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 8
10 101028296 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào