thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.210711 TR121TR
    Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ (3 - 36 tháng tuổi) /
DDC 372.210711
Tác giả CN Trần, Thị Ngọc Trâm
Nhan đề Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ (3 - 36 tháng tuổi) / Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên
Lần xuất bản Tái bản lần 7
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục,2016
Mô tả vật lý 212tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày về mục tiêu giáo dục, chế độ sinh hoạt, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ, giáo dục phát triển, đánh giá sự phát triển của trẻ, phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục trẻ em
Thuật ngữ chủ đề Nhà trẻ
Thuật ngữ chủ đề 3-36 tháng
Tác giả(bs) CN Lê Thị Ánh Tuyết
Tác giả(bs) CN Lê Thu Hương
Địa chỉ NCEKho giáo trình(97): 101029363-457, 101029715, 101049355
000 00000nam a2200000 4500
00123302
0021
0045BED8C4B-9133-4EB7-AE62-821AC54D8617
005202103121055
008181003s2016 vm| vie
0091 0
020|c43000 VNĐ
039|y20210312105542|zthuttv
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a372.210711|bTR121TR
100|aTrần, Thị Ngọc Trâm
245|aHướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ (3 - 36 tháng tuổi) / |cTrần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên
250|aTái bản lần 7
260|aHà Nội : |bGiáo dục,|c2016
300|a212tr. ; |c27cm.
520|aTrình bày về mục tiêu giáo dục, chế độ sinh hoạt, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ, giáo dục phát triển, đánh giá sự phát triển của trẻ, phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng
650|aGiáo dục
650|aGiáo dục mầm non
650|aGiáo dục trẻ em
650|aNhà trẻ
650|a3-36 tháng
700|aLê Thị Ánh Tuyết
700|aLê Thu Hương
852|aNCE|bKho giáo trình|j(97): 101029363-457, 101029715, 101049355
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hdtcth336th2016thumbimage.jpg
890|a97|b17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101029363 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 1
2 101029364 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 2
3 101029365 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 3
4 101029366 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 4
5 101029367 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 5
6 101029368 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 6
7 101029369 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 7
8 101029370 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 8
9 101029371 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 9
10 101029372 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào