thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 372.3 TR121T
    Tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi :
DDC 372.3
Tác giả CN Trần, Văn Tính
Nhan đề Tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi : Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành / Trần Văn Tính
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 262tr. ; 30cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, đồng thời đề xuất và thực nghiệm một số biện pháp phát triển tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi
Thuật ngữ chủ đề Tính sáng tạo
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học
Thuật ngữ chủ đề Trò chơi
Thuật ngữ chủ đề Mẫu giáo
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042599
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/tinhsangtaothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126495
0022
00418B476BA-38B9-4EB5-8408-24310BC1F18A
005202111221012
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20211122101209|bthuttv|y20211122100917|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.3|bTR121T
100 |aTrần, Văn Tính
245 |aTính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi : |bChuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành / |cTrần Văn Tính
260 |aHà Nội, |c2012
300 |a262tr. ; |c30cm.
500 |aBộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, đồng thời đề xuất và thực nghiệm một số biện pháp phát triển tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi
650 |aTính sáng tạo
650 |aTâm lí học
650 |aTrò chơi
650|aMẫu giáo
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042599
856 |uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/tinhsangtaothumbimage.jpg
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/tinhsangtaothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042599 Kho tham khảo Tiếng Việt 372.3 TR121T Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào