thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 335.4120711 GI108TR
    Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin :
DDC 335.4120711
Nhan đề Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Ngô Tuấn Nghĩa, Phạm Văn Dũng, Đoàn Xuân Thủy,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 292tr. ; 21cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin; hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế chính trị học Mác-Lênin
Tác giả(bs) CN Ngô Tuấn Nghĩa
Tác giả(bs) CN Đoàn Xuân Thủy
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Dũng
Địa chỉ NCEKho giáo trình(2): 101051712-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126502
0021
00499F7AC00-6D01-4968-9F7C-224F1CBC4C2B
005202111230900
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c63000 VNĐ
039|a20211123090025|bthuttv|y20211123090013|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4120711|bGI108TR
245 |aGiáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / |cNgô Tuấn Nghĩa, Phạm Văn Dũng, Đoàn Xuân Thủy,...
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300 |a292tr. ; |c21cm.
500 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
520 |aTrình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin; hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
650 |aGiáo trình
650 |aKinh tế chính trị học Mác-Lênin
700 |aNgô Tuấn Nghĩa
700|aĐoàn Xuân Thủy
700|aPhạm Văn Dũng
852|aNCE|bKho giáo trình|j(2): 101051712-3
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/gtkinhtechinhtrimln2021thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101051712 Kho giáo trình 335.4120711 GI108TR Giáo trình 1
2 101051713 Kho giáo trình 335.4120711 GI108TR Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào