thông tin biểu ghi
DDC 335.4346
Tác giả CN Song, Thành
Nhan đề Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc / Song Thành
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Lý luận Chính trị, 2005
Mô tả vật lý 614tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Hồ Chí Minh
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thuật ngữ chủ đề Cách mạng
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042615
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126503
0022
004EB5BB34D-759F-43AD-8F74-6B2C15723599
005202111230911
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c139000 VNĐ
039|y20211123091121|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4346|bS431TH
100 |aSong, Thành
245 |aHồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc / |cSong Thành
260 |aHà Nội : |bNxb Lý luận Chính trị, |c2005
300 |a614tr. ; |c24cm.
650 |aHồ Chí Minh
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
650 |aCách mạng
650|aViệt Nam
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042615
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/hcmnhatutuongloilacthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042615 Kho tham khảo Tiếng Việt 335.4346 S431TH Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào