thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 320.1 GI108TR
    Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật /
DDC 320.1
Nhan đề Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật / Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan chủ biên; Nguyễn Văn Động,...
Lần xuất bản Tái bản lần 1 có sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2011.
Mô tả vật lý 530tr. ; 22cm.
Phụ chú Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt Khái niệm chung về nhà nước và pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật chủ nô, phong kiến và tư sản; nhà nước xã hội chủ nghĩa; các hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, pháp luật xã hội chủ nghĩa.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật-Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Nhà nước-Giáo trình
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Lê Minh Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Đoan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Động
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Hoàn
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042616
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_4/12863.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126504
0022
004D5A56C4F-4B99-42D8-A64F-070448BF8666
005202111231439
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020|c58000 VNĐ
039|a20211123143921|bthuttv|y20211123143635|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
0410 |avie
044 |avm
08204|a320.1|bGI108TR
24500|aGiáo trình lí luận nhà nước và pháp luật / |cLê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan chủ biên; Nguyễn Văn Động,...
250|aTái bản lần 1 có sửa đổi
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2011.
300 |a530tr. ; |c22cm.
500|aTrường Đại học Luật Hà Nội
520 |aKhái niệm chung về nhà nước và pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật chủ nô, phong kiến và tư sản; nhà nước xã hội chủ nghĩa; các hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, pháp luật xã hội chủ nghĩa.
65017|aPháp luật|xGiáo trình
65017|aNhà nước|xGiáo trình
6530 |aPháp luật
6530 |aNhà nước
6530|aGiáo trình
7000 |aLê Minh Tâm|echủ biên
7000|aNguyễn Minh Đoan
7000|aNguyễn Thị Hồi
7000|aNguyễn Văn Động
7000|aNguyễn Quốc Hoàn
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042616
856|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_4/12863.jpg
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/gtliluannhanuocvaplthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042616 Kho tham khảo Tiếng Việt 320.1 GI108TR Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào