thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.64 L100H
    Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen văn học cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường Mầm non TN Hoa Hồng :
DDC 372.64
Tác giả CN Lã, Thị Thu Hà
Nhan đề Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen văn học cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường Mầm non TN Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến / Lã Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương,2021
Mô tả vật lý 36tr. ; 30cm.
Phụ chú Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường MNTH Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn. Nội dung sáng kiến. Các biện pháp thực hiện
Thuật ngữ chủ đề Văn học
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002706
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126507
00211
00482378DAC-FFD3-49ED-95C7-EAF83533A5B4
005202111241603
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211124160331|bhaintt|y20211124155304|zhaintt
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.64|bL100H
100 |aLã, Thị Thu Hà
245 |aMột số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen văn học cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường Mầm non TN Hoa Hồng : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến / |cLã Thị Thu Hà
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương,|c2021
300 |a36tr. ; |c30cm.
500 |aTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường MNTH Hoa Hồng
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn. Nội dung sáng kiến. Các biện pháp thực hiện
650 |aVăn học
650 |aGiáo dục mầm non
650 |aPhương pháp giảng dạy
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002706
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tailieuso/lathithuhathumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002706 Kho tài liệu nội sinh 372.64 L100H Tài liệu nhà trường 1