thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.21 B510GI
    Biện pháp xây dựng môi trường thân thiện cho trẻ 3 - 4 tuổi tại Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên :
DDC 372.21
Tác giả CN Bùi, Hoàng Giang
Nhan đề Biện pháp xây dựng môi trường thân thiện cho trẻ 3 - 4 tuổi tại Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên : Báo cáo tổng kết sáng kiến / Bùi Hoàng Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2021
Mô tả vật lý 26tr. ; 30cm.
Phụ chú Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
Tóm tắt Trình bày biện pháp xây dựng kế hoạch trang trí môi trường lớp học btheo các dự án; Mang thiên nhiên cây xanh váo lớp học; Sư dụng hình ảnh, mầu sắc trang trí trong lớp hợp lý, hài hòa...
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng
Từ khóa tự do Môi trường giáo dục
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002713
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126514
00211
0042992689F-9C5F-4D2A-B73E-DFBC7BD195C5
005202111251507
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211125150708|zhaintt
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bB510GI
100 |aBùi, Hoàng Giang
245 |aBiện pháp xây dựng môi trường thân thiện cho trẻ 3 - 4 tuổi tại Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến / |cBùi Hoàng Giang
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2021
300 |a26tr. ; |c30cm.
500 |aTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
520 |aTrình bày biện pháp xây dựng kế hoạch trang trí môi trường lớp học btheo các dự án; Mang thiên nhiên cây xanh váo lớp học; Sư dụng hình ảnh, mầu sắc trang trí trong lớp hợp lý, hài hòa...
650 |aBiện pháp
650 |aGiáo dục mầm non
650 |aXây dựng
653 |aMôi trường giáo dục
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002713
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tailieuso/buihoanggiangthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002713 Kho tài liệu nội sinh 372.21 B510GI Tài liệu nhà trường 1