thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 335.43460711 GI108TR
    Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC 335.43460711
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh chủ biên; Mạch Quang Thắng...
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội :Nxb. Chính trị Quốc gia,2015.
Mô tả vật lý 288tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Anh
Tác giả(bs) CN Mạch Quang Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Cơ
Tác giả(bs) CN Lê Văn Thịnh
Tác giả(bs) CN Vũ Quang Hiển
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101054066
000 00000nam a2200000 4500
00126749
0021
004414EB7C3-3B82-405D-AC22-C73C3F25EBDB
005202112281606
008181003s2015 vm| vie
0091 0
020|c24000 VNĐ
039|y20211228160622|zhoanlth
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a335.43460711|bGI108TR
24500|aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPhạm Ngọc Anh chủ biên; Mạch Quang Thắng...
250|aTái bản có sửa chữa
260|aHà Nội :|bNxb. Chính trị Quốc gia,|c2015.
300|a288tr. ; |c21cm.
650|aGiáo trình
65014|aTư tưởng Hồ Chí Minh
700|aPhạm Ngọc Anh
700|aMạch Quang Thắng
700|aNguyễn Ngọc Cơ
700|aLê Văn Thịnh
7000|aVũ Quang Hiển
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101054066
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/gttutuonghcm8512thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101054066 Kho giáo trình 335.43460711 GI108TR Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào