thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 362 NG527L
    Bài tập thực hành một số kỹ năng tham vấn cơ bản trong công tác xã hội :
DDC 362
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngọc Linh
Nhan đề Bài tập thực hành một số kỹ năng tham vấn cơ bản trong công tác xã hội : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Phương Thảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xb, 2018
Mô tả vật lý 103tr. ; 30cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Đề cập đến một số kỹ năng: quan sát, lắng nghe, phản hồi, thách thức, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng diễn giải, kỹ năng xử lý sự im lặng ...
Thuật ngữ chủ đề Công tác xã hội
Thuật ngữ chủ đề Kĩ năng
Thuật ngữ chủ đề Tham vấn
Từ khóa tự do Bài tập thực hành
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phương Thảo
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002840
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126753
00211
004EB2E548D-2221-44CD-8045-4E8517AB76E8
005202112301003
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20211230100322|bhoanlth|y20211230095953|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a362|bNG527L
100 |aNguyễn, Thị Ngọc Linh
245 |aBài tập thực hành một số kỹ năng tham vấn cơ bản trong công tác xã hội : |bTài liệu tham khảo / |cNguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Phương Thảo
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xb, |c2018
300 |a103tr. ; |c30cm.
500 |aBộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
520 |aĐề cập đến một số kỹ năng: quan sát, lắng nghe, phản hồi, thách thức, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng diễn giải, kỹ năng xử lý sự im lặng ...
650 |aCông tác xã hội
650 |aKĩ năng
650 |aTham vấn
653 |aBài tập thực hành
700 |aNguyễn Phương Thảo
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002840
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detaikh/dtkhh1 -nt/26753thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002840 Kho tài liệu nội sinh 362 NG527L Tài liệu nhà trường 1

Không có liên kết tài liệu số nào