thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 372.65071 D56TH
    Xây dựng kho học liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng anh bằng phương pháp kể chuyện :
DDC 372.65071
Tác giả CN Dương, Thị Hương Thúy
Nhan đề Xây dựng kho học liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng anh bằng phương pháp kể chuyện : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / Dương Thị Hương Thúy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2020
Mô tả vật lý 155tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày ơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, giới thiệu phương pháp cho trẻ làm quen tiếng anh thông qua truyện trong giảng dạy học phần phương pháp, xây dựng kho học liệu và tổ chức thực nghiệm hoạt động cho trẻ làm quen tiếng anh thông qua truyện
Thuật ngữ chủ đề Học liệu
Thuật ngữ chủ đề Làm quen tiếng anh
Thuật ngữ chủ đề Trẻ mẫu giáo
Từ khóa tự do Phương pháp kể chuyện
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002849
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detaikh/dtkh2/26761thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126761
0026
004A6991025-F4E8-44D2-9EFC-EAD6DF0991DF
005202112310950
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211231095050|zhoanlth
082 |a372.65071|bD56TH
100 |aDương, Thị Hương Thúy
245 |aXây dựng kho học liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng anh bằng phương pháp kể chuyện : |bBáo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / |cDương Thị Hương Thúy
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2020
300 |a155tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày ơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, giới thiệu phương pháp cho trẻ làm quen tiếng anh thông qua truyện trong giảng dạy học phần phương pháp, xây dựng kho học liệu và tổ chức thực nghiệm hoạt động cho trẻ làm quen tiếng anh thông qua truyện
650 |aHọc liệu
650 |aLàm quen tiếng anh
650 |aTrẻ mẫu giáo
653 |aPhương pháp kể chuyện
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002849
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detaikh/dtkh2/26761thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002849 Kho tài liệu nội sinh 372.65071 D56TH Đề tài nghiên cứu khoa học 1

Không có liên kết tài liệu số nào