thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 362.293 NG527H
    Giáo trình quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy :
DDC 362.293
Tác giả CN Nguyễn, Trung Hải
Nhan đề Giáo trình quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy : Tài liệu lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Lao động - Xã hội, 2019
Mô tả vật lý 209tr. ; 21cm.
Phụ chú Trường Đại học Lao động Xã hội. Khoa công tác xã hội
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy. Trình bày một số kỹ năng trong quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy
Thuật ngữ chủ đề Ma túy
Thuật ngữ chủ đề Chất gây nghiện
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Quản lí
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042880
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126768
0022
0044E4EF664-BAE1-4C22-A9E8-A824181E536F
005202201061004
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220106100443|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a362.293|bNG527H
100 |aNguyễn, Trung Hải
245 |aGiáo trình quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy : |bTài liệu lưu hành nội bộ
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Lao động - Xã hội, |c2019
300 |a209tr. ; |c21cm.
500|aTrường Đại học Lao động Xã hội. Khoa công tác xã hội
520 |aGiới thiệu tổng quan về quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy. Trình bày một số kỹ năng trong quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy
650 |aMa túy
650 |aChất gây nghiện
650|aGiáo trình
650|aQuản lí
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042880
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_sua/24584thumbimage.jpg
890|c0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042880 Kho tham khảo Tiếng Việt 362.293 NG527H Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào