thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Godfrey, Rachel
Nhan đề dịch Oxford Practice Grammar: Kế hoạch bài học và Trang tính
Nhan đề Oxford Practice Grammar: Lesson plans and worksheets, Intermediate / Rachel Godfrey
Thông tin xuất bản New York : Oxford University Press, 2009
Mô tả vật lý 88p. ; 30cm.
Tóm tắt Cung cấp bài học phân tích chi tiết các loại thì trong Tiếng anh và các dạng câu đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh được nhấn mạnh khi làm bài Writing IELTS.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Thuật ngữ chủ đề Tiếng anh
Thuật ngữ chủ đề Ngữ pháp
Địa chỉ NCEKho tham khảo Ngoại Văn(3): 202042489-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126773
0024
00426D2D448-C1F5-4FDE-863E-7FC8676812F0
005202201181123
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20220118112330|bhaintt|y20220118111508|zhaintt
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a428|bG583R
100 |aGodfrey, Rachel
242|aOxford Practice Grammar: Kế hoạch bài học và Trang tính
245 |aOxford Practice Grammar: |bLesson plans and worksheets, |pIntermediate / |cRachel Godfrey
260 |aNew York : |bOxford University Press, |c2009
300 |a88p. ; |c30cm.
520 |aCung cấp bài học phân tích chi tiết các loại thì trong Tiếng anh và các dạng câu đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh được nhấn mạnh khi làm bài Writing IELTS.
650 |aNgôn ngữ
650 |aTiếng anh
650 |aNgữ pháp
852|aNCE|bKho tham khảo Ngoại Văn|j(3): 202042489-91
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/oxfordpracticegrammar3thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202042489 Kho tham khảo Ngoại Văn 428 G583R Sách ngoại văn 1
2 202042490 Kho tham khảo Ngoại Văn 428 G583R Sách ngoại văn 2
3 202042491 Kho tham khảo Ngoại Văn 428 G583R Sách ngoại văn 3

Không có liên kết tài liệu số nào