thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.64 V500TR
    Biện pháp sử dụng ca dao và dân ca Việt Nam trong tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Sen :
DDC 372.64
Tác giả CN Vũ, Thị Kiều Trang
Nhan đề Biện pháp sử dụng ca dao và dân ca Việt Nam trong tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Sen : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Vũ Thị Kiều Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2022
Mô tả vật lý 30tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận chung; các biện pháp sử dụng ca dao và dân ca Việt Nam trong tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho trẻ 5 -6 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Sen
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Ca dao
Thuật ngữ chủ đề Dân ca
Từ khóa tự do STEM
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003108-9
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00133308
00211
004D0A1755C-3CE9-4593-BC4B-77538F6F24C4
005202310031622
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231003162240|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.64|bV500TR
100 |aVũ, Thị Kiều Trang
245 |aBiện pháp sử dụng ca dao và dân ca Việt Nam trong tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Sen : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cVũ Thị Kiều Trang
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2022
300 |a30tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận chung; các biện pháp sử dụng ca dao và dân ca Việt Nam trong tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho trẻ 5 -6 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Sen
650 |aGiáo dục
650 |aCa dao
650 |aDân ca
653 |aSTEM
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003108-9
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/sudungcadaovadancavietnamthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003108 Kho tài liệu nội sinh 372.64 V500TR Tài liệu nhà trường 1
2 203003109 Kho tài liệu nội sinh 372.64 V500TR Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào