thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.37 H407TR
    Biện pháp phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ 4 - 5 tuổi Trường mầm non thực hành Hoa Sen :
DDC 372.37
Tác giả CN Hoàng, Ngọc Minh Trang
Nhan đề Biện pháp phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ 4 - 5 tuổi Trường mầm non thực hành Hoa Sen : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Hoàng Ngọc Minh Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 22tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận chung của hoạt động nhóm, đề xuất các biện pháp để giải quyết vấn đề phát triển kỹ năng làm việc nhóm của trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi.
Thuật ngữ chủ đề Nhóm
Thuật ngữ chủ đề Phát triển
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003110-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133309
00211
0046352CD82-08F3-4CF5-90DB-2559473AE70D
005202310041007
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231004100705|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.37|bH407TR
100 |aHoàng, Ngọc Minh Trang
245 |aBiện pháp phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ 4 - 5 tuổi Trường mầm non thực hành Hoa Sen : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cHoàng Ngọc Minh Trang
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a22tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận chung của hoạt động nhóm, đề xuất các biện pháp để giải quyết vấn đề phát triển kỹ năng làm việc nhóm của trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi.
650 |aNhóm
650 |aPhát triển
650 |aKỹ năng
653 |aMẫu giáo
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003110-1
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/phattrienkinanglamviecnhomtre4-5tuoithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003110 Kho tài liệu nội sinh 372.37 H407TR Tài liệu nhà trường 1
2 203003111 Kho tài liệu nội sinh 372.37 H407TR Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào