thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 331.87 B510H
    Biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh tại công đoàn mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên :
DDC 331.87
Tác giả CN Bùi, Thanh Hương
Nhan đề Biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh tại công đoàn mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên : Sáng kiến kinh nghiệm / Bùi Thị Thanh Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 18tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; cac biện pháp nhằm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh tại cồng đoàn mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng
Thuật ngữ chủ đề Công đoàn
Từ khóa tự do Vững mạnh
Từ khóa tự do mầm non
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003112-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133310
00211
0044CDB574C-FB4F-4721-883B-C72C33F715E0
005202310041503
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231004150316|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a331.87|bB510H
100 |aBùi, Thanh Hương
245 |aBiện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh tại công đoàn mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên : |bSáng kiến kinh nghiệm / |cBùi Thị Thanh Hương
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a18tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; cac biện pháp nhằm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh tại cồng đoàn mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
650 |aBiện pháp
650 |aXây dựng
650 |aCông đoàn
653 |aVững mạnh
653 |amầm non
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003112-3
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/xaydungcongdoancosovungmanhthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003112 Kho tài liệu nội sinh 331.87 B510H Tài liệu nhà trường 1
2 203003113 Kho tài liệu nội sinh 331.87 B510H Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào