thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 371.9 L250B
    Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3 - 4 tuổi trong can thiệp trường mầm non thực hành Hoa Sen :
DDC 371.9
Tác giả CN Lê, Thị Thu Ba
Nhan đề Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3 - 4 tuổi trong can thiệp trường mầm non thực hành Hoa Sen : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Lê Thị Thu Ba
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 32tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
Tóm tắt Giới thiệu sơ lược về vấn đề nghiên cứu của đề tài, các khái niệm và thuật ngữ liên quan; nghiên cứu thực trạng và đưa ra một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3 - 4 tuổi ở trường mầm non.
Thuật ngữ chủ đề Tự kỷ
Thuật ngữ chủ đề ngôn ngữ
Thuật ngữ chủ đề Phát triển
Từ khóa tự do Giáo dục đặc biệt
Từ khóa tự do Trẻ em
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003114-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133311
00211
0042BDD1719-1B64-44A6-BD75-525D37FB53AE
005202310050955
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231005095544|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a371.9|bL250B
100 |aLê, Thị Thu Ba
245 |aBiện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3 - 4 tuổi trong can thiệp trường mầm non thực hành Hoa Sen : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cLê Thị Thu Ba
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a32tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
520 |aGiới thiệu sơ lược về vấn đề nghiên cứu của đề tài, các khái niệm và thuật ngữ liên quan; nghiên cứu thực trạng và đưa ra một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3 - 4 tuổi ở trường mầm non.
650 |aTự kỷ
650 |angôn ngữ
650 |aPhát triển
653 |aGiáo dục đặc biệt
653 |aTrẻ em
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003114-5
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/phattrienngonnguchotreroiloanphotukythumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003114 Kho tài liệu nội sinh 371.9 L250B Tài liệu nhà trường 1
2 203003115 Kho tài liệu nội sinh 371.9 L250B Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào