thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.3 V500A
    Biện pháp phát triển cảm giác cho trẻ 24 - 36 tháng thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori :
DDC 372.3
Tác giả CN Vũ, Thị Quỳnh Anh
Nhan đề Biện pháp phát triển cảm giác cho trẻ 24 - 36 tháng thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Vũ Thị Quỳnh Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 28tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận chung của đề tài, thực trạng của vấn đề cần giải quyết và các biện pháp thực hiện phát triển cảm giác cho trẻ 24 - 36 tháng thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục montessori
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Phát triển
Thuật ngữ chủ đề Cảm giác
Từ khóa tự do Montessori
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Từ khóa tự do Phương pháp
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003126-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133317
00211
00495E52EC4-CB6E-484F-9EF3-2EABC182E661
005202310061534
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231006153410|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.3|bV500A
100 |aVũ, Thị Quỳnh Anh
245 |aBiện pháp phát triển cảm giác cho trẻ 24 - 36 tháng thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cVũ Thị Quỳnh Anh
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a28tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận chung của đề tài, thực trạng của vấn đề cần giải quyết và các biện pháp thực hiện phát triển cảm giác cho trẻ 24 - 36 tháng thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục montessori
650 |aBiện pháp
650 |aPhát triển
650 |aCảm giác
653 |aMontessori
653 |aMẫu giáo
653 |aPhương pháp
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003126-7
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/phattrinecamgiacchotre24-36thangthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003126 Kho tài liệu nội sinh 372.3 V500A Tài liệu nhà trường 1
2 203003127 Kho tài liệu nội sinh 372.3 V500A Tài liệu nhà trường 2