thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.37 NG527TH
    Kinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn phụ cho trẻ mẫu giáo trường thực nghiệm Hoa Hồng :
DDC 372.37
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Thùy
Nhan đề Kinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn phụ cho trẻ mẫu giáo trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Tiến Thùy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 21tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực trạng của đề tài nghiên cứu, đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn phụ cho trẻ mẫu giáo trường mầm non thực hành Hoa Hồng
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao
Thuật ngữ chủ đề Bữa ăn
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003128-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133318
00211
004277FCEB7-9A94-4B4A-BEF4-2018C8843963
005202310101031
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231010103148|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.37|bNG527TH
100 |aNguyễn, Tiến Thùy
245 |aKinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn phụ cho trẻ mẫu giáo trường thực nghiệm Hoa Hồng : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cNguyễn Tiến Thùy
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a21tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Hồng
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực trạng của đề tài nghiên cứu, đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn phụ cho trẻ mẫu giáo trường mầm non thực hành Hoa Hồng
650 |aNâng cao
650 |aBữa ăn
650 |aChất lượng
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aMẫu giáo
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003128-9
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaochatluongbuaanphuthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003128 Kho tài liệu nội sinh 372.37 NG527TH Tài liệu nhà trường 1
2 203003129 Kho tài liệu nội sinh 372.37 NG527TH Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào