thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.37 NG527T
    Kinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo trường thực nghiệm Hoa Hồng :
DDC 372.37
Tác giả CN Nguyễn, Thu Tuyền
Nhan đề Kinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thu Tuyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 27tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý nluanaj và thực tiễn của đề tài, nghiên cứu thực trạng và đưa ra các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo trường thực nghiệm Hoa Hồng.
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao
Thuật ngữ chủ đề Bữa ăn
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Từ khóa tự do Suy dinh dưỡng
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003130-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133319
00211
004D0533DE1-17B4-4884-BA9B-8F62B00067F2
005202310101057
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231010105729|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.37|bNG527T
100 |aNguyễn, Thu Tuyền
245 |aKinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo trường thực nghiệm Hoa Hồng : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cNguyễn Thu Tuyền
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a27tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Hồng
520 |aTrình bày cơ sở lý nluanaj và thực tiễn của đề tài, nghiên cứu thực trạng và đưa ra các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo trường thực nghiệm Hoa Hồng.
650 |aNâng cao
650 |aBữa ăn
650 |aChất lượng
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aMẫu giáo
653 |aSuy dinh dưỡng
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003130-1
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/kinhnghiemnangcaochatluongbuaanthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003130 Kho tài liệu nội sinh 372.37 NG527T Tài liệu nhà trường 1
2 203003131 Kho tài liệu nội sinh 372.37 NG527T Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào