thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.5 NG527T
    Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5 - 6 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng :
DDC 372.5
Tác giả CN Nguyễn, Thị Tiến
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5 - 6 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Tiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 21tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực nghiệm Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, thực trạng và đề ra những biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5 - 6 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao
Thuật ngữ chủ đề Tạo hình
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003138-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133323
00211
004AA99D5AC-0E41-4CFF-A5C2-6ED11615B5E4
005202310131027
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231013102700|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.5|bNG527T
100 |aNguyễn, Thị Tiến
245 |aBiện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5 - 6 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cNguyễn Thị Tiến
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a21tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực nghiệm Hoa Hồng
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, thực trạng và đề ra những biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5 - 6 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng
650 |aBiện pháp
650 |aNâng cao
650 |aTạo hình
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aHoạt động
653 |aMẫu giáo
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003138-9
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaohieuquatochuchoatdongtaohinhthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003138 Kho tài liệu nội sinh 372.5 NG527T Tài liệu nhà trường 1
2 203003139 Kho tài liệu nội sinh 372.5 NG527T Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào