thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 378.1 PH104TH
    Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin - truyền thông trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương :
DDC 378.1
Tác giả CN Phạm, Tiến Thành
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin - truyền thông trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Phạm Tiến Thành
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 18tr. ; 30cm.
Phụ chú Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thưc tiễn của đề tài; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin - truyền thông tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao
Thuật ngữ chủ đề Thông tin
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Giáo dục đại học
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003142-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133325
00211
00466B84D1A-18DE-4B13-B20C-0A4B698544E8
005202310201049
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231020104915|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a378.1|bPH104TH
100 |aPhạm, Tiến Thành
245 |aBiện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin - truyền thông trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cPhạm Tiến Thành
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a18tr. ; |c30cm.
500 |aBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thưc tiễn của đề tài; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin - truyền thông tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
650 |aBiện pháp
650 |aNâng cao
650 |aThông tin
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aTruyền thông
653 |aGiáo dục đại học
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003142-3
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaohieuquahdthongtin-truyenthongthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003142 Kho tài liệu nội sinh 378.1 PH104TH Tài liệu nhà trường 1
2 203003143 Kho tài liệu nội sinh 378.1 PH104TH Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào