thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 378.1 B510H
    Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khảo thí Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương :
DDC 378.1
Tác giả CN Bùi, Minh Hải
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khảo thí Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Bùi Minh Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 20tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khảo thí của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương: Xây dựng lịch thi, công bố lịch thi kết thúc học phần, thống kê sinh viên...
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Khảo thí
Từ khóa tự do Giáo dục đại học
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003144-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133326
00211
0043DCB292D-0DEE-46FB-8D1D-0BDCEF5D541B
005202310201106
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231020110615|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a378.1|bB510H
100 |aBùi, Minh Hải
245 |aBiện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khảo thí Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cBùi Minh Hải
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a20tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
520 |aTrình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khảo thí của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương: Xây dựng lịch thi, công bố lịch thi kết thúc học phần, thống kê sinh viên...
650 |aBiện pháp
650 |aNâng cao
650 |aHoạt động
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aKhảo thí
653 |aGiáo dục đại học
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003144-5
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaohieuquahoatdongkhaothithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003144 Kho tài liệu nội sinh 378.1 B510H Tài liệu nhà trường 1
2 203003145 Kho tài liệu nội sinh 378.1 B510H Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào