thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 378.16 Đ312Q
    Biện pháp nâng cao ý thức học tập và rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương :
DDC 378.16
Tác giả CN Đinh, Thúy Quỳnh
Nhan đề Biện pháp nâng cao ý thức học tập và rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Đinh Thúy Quỳnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 23tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; các biện pháp nâng cao ý thức học tập và rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao
Thuật ngữ chủ đề Ý thức
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do mầm non
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003146-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133327
00211
0047A5F2ED2-8968-4359-BED8-52F0BD3D10B2
005202310201548
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231020154834|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a378.16|bĐ312Q
100 |aĐinh, Thúy Quỳnh
245 |aBiện pháp nâng cao ý thức học tập và rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cĐinh Thúy Quỳnh
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a23tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; các biện pháp nâng cao ý thức học tập và rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
650 |aBiện pháp
650 |aNâng cao
650 |aÝ thức
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aHọc tập
653 |amầm non
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003146-7
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaoythuchoctapvarenluynsvmnthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003146 Kho tài liệu nội sinh 378.16 Đ312Q Ấn phẩm định kỳ 1
2 203003147 Kho tài liệu nội sinh 378.16 Đ312Q Ấn phẩm định kỳ 2

Không có liên kết tài liệu số nào