thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.7 NG527GI
    Biện pháp nâng cao biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm cho trẻ 5 - 6 tuổi ngoài giờ học :
DDC 372.7
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hương Giang
Nhan đề Biện pháp nâng cao biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm cho trẻ 5 - 6 tuổi ngoài giờ học : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Hương Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 21tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực nghiệm Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; các biện pháp nâng cao biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm cho trẻ 5 - 6 tuổi ngoài giờ học
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao
Thuật ngữ chủ đề Toán
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Mầm non
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003148-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133328
00211
0040DB2915F-042E-446E-B855-A8FDD40D3209
005202310230930
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231023092959|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.7|bNG527GI
100 |aNguyễn, Thị Hương Giang
245 |aBiện pháp nâng cao biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm cho trẻ 5 - 6 tuổi ngoài giờ học : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cNguyễn Thị Hương Giang
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a21tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực nghiệm Hoa Hồng
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; các biện pháp nâng cao biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm cho trẻ 5 - 6 tuổi ngoài giờ học
650 |aBiện pháp
650 |aNâng cao
650 |aToán
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aMầm non
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003148-9
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaobieutuongvetaphopsoluongthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003148 Kho tài liệu nội sinh 372.7 NG527GI Tài liệu nhà trường 1
2 203003149 Kho tài liệu nội sinh 372.7 NG527GI Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào